RICOHکد خطاهای دستگاه های کپی ریکو

خطاهای دستگاه های کپی ریکو در 9 دسته تقسیم بندی میشوند و هر یک از این خطاها نشانگر وجود مشکلی در بخشی از دستگاه است که باید رفع شود.   کد SC543 و SC545 رایج ترین خطا در محصولات ریکو است. این خطاها نشان دهنده وجود مشکلی در ثابت سازی دما یا ترمیستور است. اکیداً توصیه می شود برای بازنشانی و […]